Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym na usługi SEO/SEM/Content Marketing

Dotacje UE

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym o nazwie: 11/04/2017 – Usługi marketingu internetowego – Zapytanie o ofertę RFP

Numer Postępowania: MOT 11/04/2017

Przedmiot zakupu: Motivizer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hanki Czaki 2/18, 01-588 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000493006, NIP 521-366-42-06; REGON 147053465 – zaprasza do złożenia oferty na:

– Świadczenie usług SEO/SEM/Content Marketing (Zapytanie o ofertę RFP)

Szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania RFI oraz sposobu złożenia odpowiedzi opisane są poniżej.

Data rozpoczęcia: 2017.04.18 10:00

Data zakończenia: 2017.05.02 17:00

Kontakt z osobą prowadzącą Postępowanie: Michał Majecki jest możliwy poprzez mail: biuro@motivizer.pl lub telefonicznie: +48 515 113 130

Szczegółowy opis zamówienia

Realizacja usług marketingu internetowego w obszarach:

 • Usługi pozycjonowania w wyszukiwarkach SEO / content marketing
  • rozmowy w sieci odsyłające ruch z linkami (marketing + link building), co najmniej 60 w miesiącu
  • z każdym miesiącem duży udział nowych forów, serwisów (innych lokalizacji)
  • podlinkowanie dodatkowe wykonanych prac (małe pozycjonowanie każdej z wykonanych prac)
 • Usługi marketingu w wyszukiwarkach internetowych SEM
  • udokumentowane, wieloletnie doświadczenie w adwords
  • znajomość zaawansowanych narzędzi analitycznych do analizy AdWords (m.in. korzystanie z API)

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obszarów zostaną przedstawione po podpisaniu umowy NDA (Zachowanie Poufności Informacji).

Informacje w odpowiedzi na niniejsze zapytanie powinny zawierać:

 1. Dokładną strukturę oferowanego opracowania
 2. Referencje w realizacji prac, w podobnych projektach.
 3. Wycena realizacji prac w kwotach netto oraz harmonogram płatności

W postępowaniu mają prawo wziąć udział wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, w szczególności w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej jedno zamówienie odpowiadające w całości przedmiotowi zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
  nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Przesłanki do odrzucenia oferty

Oferta może zostać odrzucona w przypadku, gdy spełniona zostanie przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

  • będzie przedstawiać rażąco niską cenę,
  • jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania,
  • zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
  • zostanie złożona po terminie składania ofert,
  • będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

   1. Cena – 60% Liczba punktów za kryterium = (najniższa cena spośród wszystkich ofert / cena Wykonawcy) * 100 pkt.
   2. Kompetencje związane z realizacją podobnych projektów –40%
    • 100 pkt. za doświadczenie w realizacji co najmniej jednym, podobnym projekcie oraz dwóch dużych projektach e-commerce
    • 50 pkt. za doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch dużych projektów e-commerce
    • 0 pkt. za brak doświadczenie w realizacji podobnego projektu oraz dużych projektach e-commerce
Zobacz ofertę na stronie głównej