Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym na rozbudowę platformy

Dotacje z Unii Europejskiej

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym o nazwie: 05/01/2017 – Rozbudowa platformy Motivizer – Zapytanie o ofertę RFP

Numer Postępowania: MOT 05/01/2017

Przedmiot zakupu: Motivizer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hanki Czaki 2/18, 01-588 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000493006, NIP 521-366-42-06; REGON 147053465 – zaprasza do złożenia oferty na:

– Rozbudowa platformy kafeteryjnej Motivizer (Zapytanie o ofertę RFP)

Szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania RFI oraz sposobu złożenia odpowiedzi opisane są poniżej.

Data rozpoczęcia: 2017.03.20 10:00

Data zakończenia: 2017.03.31 17:00

Kontakt z osobą prowadzącą Postępowanie: Michał Majecki jest możliwy poprzez mail: biuro@motivizer.pl lub telefonicznie: +48 515 113 130

Szczegółowy opis zamówienia

Przedmiotem zapytania jest rozbudowa systemu kafeteryjnego o zdefiniowanym stosie technologicznym:

Warstwa kliencka:

 • Responsive Web Design;
 • HTML5 Boilerplate;
 • Twitter Bootstrap;
 • AngularJS;
 • Angular Translate;

Warstwa serwerowa:

 • Spring Boot;
 • Maven;
 • Spring Security;
 • Spring MVC REST + Jackson;
 • Spring Data JPA + Bean Validation;
 • Szablon widoków Thymeleaf;
 • Baza danych MySQL;

Technologie wspierające:

 • Liquibase – wspieranie zmiany na bazie danych;
 • Metrics – Monitorowanie aplikacji;
 • ehcache – Cache w warstwie danych;
 • Logback – logowanie w ramach całej aplikacji;
 • Optymalizacje zasobów webowych (gzip filter, HTTP cache headers).

Obszary do rozbudowy oraz wyceny:

 • Rozbudowa modułu abonamentowego
 • Rozbudowa interfejsu użytkownika Front End z elementami RWD / RWD Mobile
 • Rozbudowa interfejsu użytkownika Back-End z elementami RWD / RWD Mobile
 • Budowa komponentu do masowej realizacji transakcji
 • Rozbudowa modułu do e-learningu z elementami grywalizacji
 • Wdrożenie szyny integrującej platformę z systemami wewnętrznymi klienta
 • Wdrożenie modułu integrujacego platformę z systemami finansowo-kadrowymi
 • Rozbudowa silnika procesowego Workflow

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obszarów zostaną przedstawione po podpisaniu umowy NDA (Zachowanie Poufności Informacji).

Informacje w odpowiedzi na niniejsze zapytanie powinny zawierać:

 1. Dokładną strukturę oferowanego opracowania
 2. Proponowane procedury i dokumenty procesowe
 3. Czas realizacji wraz z wyszczególnieniem prac on-site/off-site
 4. Imienny wykaz członów zespołu projektowego wraz życiorysami
 5. Referencje w podobnych projektach. Dodatkowo prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy, stanowiska służbowego i numeru telefonu do osoby mogącej
  potwierdzić realizację opracowania konsultacyjnego.
 6. Wycena realizacji prac w kwotach netto oraz harmonogram płatności

W postępowaniu mają prawo wziąć udział wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, w szczególności w okresie ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej jedno zamówienie odpowiadające w całości przedmiotowi zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
  nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Przesłanki do odrzucenia oferty

Oferta może zostać odrzucona w przypadku, gdy spełniona zostanie przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

  • będzie przedstawiać rażąco niską cenę,
  • jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania,
  • zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
  • zostanie złożona po terminie składania ofert,
  • będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

   1. Cena – 50% Liczba punktów za kryterium = (najniższa cena spośród wszystkich ofert / cena Wykonawcy) * 100 pkt.
   2. Kompetencje związane z tworzeniem oprogramowania – 25%
    • 100 pkt. za doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu projektów wdrożenia systemów w technologii JEE
    • 50 pkt. za doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów wdrożenia systemów w technologii JEE
    • 0 pkt. za doświadczenie w realizacji dwóch i mniej projektów wdrożenia systemów w technologii JEE
   3. Kompetencje projektowe – 25%:
    • 100 pkt za dedykowanie do realizacji kierownika projektu posiadającego certyfikat Prince 2 Practitioner lub równoważny,
    • 50 punktów za dedykowanie do realizacji kierownika projektu posiadającego certyfikat Prince 2 Fundation lub równoważny,
    • 0 punktów w innym przypadku;

 

Zobacz ofertę na stronie głównej