POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU MOTIVIZER

1. Informacje ogólne i definicje

1.1. Drodzy Użytkownicy, przedstawiamy Wam Politykę Prywatności (dalej zwaną Polityką Prywatności lub Polityką) prowadzonego przez nas serwisu pod nazwą „Motivizer”.

1.2. Ilekroć niniejsza polityka prywatności posługuje się jednym z poniższych pojęć, rozumiemy je w sposób zdefiniowany poniżej:

AdministratorMotivizer sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Trzech Krzyży 10 /14.
Dane osoboweoznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) w rozumieniu Przepisów ODO.
Motivizer/Serwisoznacza serwis internetowy oraz aplikacja mobilna jakie prowadzimy pod domeną www.motivizer.pl oraz na jej wszystkich podstronach.
Regulaminoznacza Regulamin Serwisu, dostępny na stronie internetowej: https://panel.motivizer.pl . Ilekroć niniejsza Polityka posługuje się jednym z pojęć zdefiniowanych w Regulaminie, należy je rozumieć tak jak w Regulaminie, chyba, że Polityka wyraźnie definiuje te pojęcia odmiennie na własne potrzeby.
Przepisy ODOoznaczają Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawę ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwane w Polityce prywatności również rozporządzeniem nr 2016/679, inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej regulujące zasady ochrony danych osobowych.
Użytkownik/ Ty/ Wyoznacza każdą osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.
UmowaUmowa o współpracy zawarta pomiędzy Motivizer a pracodawcą lub zleceniodawcą Użytkownika,

1.3. Korzystanie z Serwisu oznacza, że akceptujesz postanowienia Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptujesz tej Polityki, to powinieneś niezwłocznie przestać korzystać z Serwisu.

1.4. Jesteśmy administratorem Twoich Danych osobowych. Możecie skontaktować się z Nami za pośrednictwem poczty elektronicznej korzystając z adresu iodo@motivizer.pl.

1.5. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe zgodnie z Przepisami ODO.

2. W jakim celu przetwarzamy Twoje Dane osobowe?

2.1. Twoje Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

2.1.1. w celu wykonywania na Twoją rzecz usług przewidzianych w Regulaminie, w tym w szczególności w celu umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych przez Motivizer na podstawie umowy z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą (jeżeli Twój pracodawca jest stroną umowy).

2.1.2. w celu analizowania pracy Serwisu, optymalizowania jego działania – co dotyczy danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz innych podanych w toku rejestracji oraz w Profilu.

2.1.3. w celu kontaktowania się z Tobą, w przypadku, gdy korzystasz z elektronicznych form kontaktu z Nami, nie zawierając Umowy – co dotyczy danych identyfikacyjnych i kontaktowych;

2.1.4. w celu wykonywania usług na rzecz wszystkich Użytkowników i innych naszych klientów,

2.1.5. w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych – co dotyczy danych identyfikacyjnych i kontaktowych.

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane osobowe?

3.1. Możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe w przypadkach wskazanych w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 2016/679, gdy będzie spełniony jeden z poniższych warunków:

3.1.1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

3.1.2. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

3.1.3. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą;

3.1.4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; uzasadnionym interesem, w jakim przetwarzamy Twoje dane jest marketing usług własnych.

4. Zbieranie Danych osobowych

4.1. Serwis zbiera następujące kategorie Danych osobowych: imię nazwisko, adres e-mail, stopień zaszeregowania, miejsca zatrudnienia, inne informacje, które mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Twoim Pracodawcą lub Zleceniodawcą.

4.2. Nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Serwisu bez zawarcia z nami umowy z Twoim Pracodawcą lub Zleceniodawcą. Bez zawarcia umowy, możliwe jest pozostawienie nam Twoich danych osobowych celem kontaktu ze strony Serwisu.

4.3. Pobieramy, w sposób automatyczny, informacje o Tobie poprzez pobieranie i zachowywanie numerów Twojego IP, rodzaju przeglądarki i języka oraz czasu dostępu, informacje nawigacyjne, w tym informacje o wyświetlanych przez Ciebie stronach, linkach, na które klikasz i innych czynnościach, podejmowanych w związku z Serwisem. Informacje te przechowujemy jako logi serwerowe. Mogą one być także wykorzystywane przez organy ścigania na wypadek działalności mającej charakter niedozwolony. W celu zwiększenia ochrony Twoich Danych osobowych wykorzystujemy je w formie zanonimizowanej. Przy czym anonimowe dane logów serwera zapisywane są osobno od innych danych osobowych.

4.4. Jeśli kontaktujesz się z nami w sposób elektroniczny przy użyciu poczty elektronicznej, udostępnionych w Serwisie linków lub formularzy takich jak live chat oraz formularze kontaktowe, przekazane tak, dobrowolnie, Dane osobowe są automatycznie przechowywane na zasadach i warunkach określonych w Polityce.

4.5. dla użytkowników systemu Android – zbieramy liczbę przebytych kroków poprzez skorzystanie z metody fitness.activity.read API Google w zgodzie z polityką prywatności https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy#additional_requirements_for_specific_api_scopes oraz zasadą „Limited Use requirements”

4.5.1 dla użytkowników systemu iOS – zbieramy liczbę przebytych kroków poprzez skorzystanie z uprawnienia $HEALTH_READ_PERMISSION Apple HealthKit w zgodzie z wytycznymi znajdującymi się pod adresem https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

4.5.2 dla użytkowników posiadających konto w serwisie Strava – zbieramy informację o zarejestrowanych aktywnościach fizycznych, w szczególności rodzaj aktywności (dyscyplina), przebyty dystans oraz czas wykonywania aktywności, korzystając z API udostępnionego przez serwis Strava.com, w zgodzie z wytycznymi w zakresie prywatności danych zawartych na stronie https://www.strava.com/legal/api

5. Komu możemy przekazać Twoje Dane osobowe?

5.1. Serwis może udostępniać Twoje Dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

5.1.1. podmiotom świadczącym Nam usługi outsourcingowe związane z Naszą działalnością np. podmiotom świadczącym usługi księgowe czy informatyczne. W takiej sytuacji będą podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych, i zawrzemy z nimi stosowne umowy.;

5.1.2. dostawcom usług świadczonych na Twoją rzecz w przypadku ich zamówienia.

6. Czy przekazujemy Dane osobowe do Państw trzecich

6.1. Nie zamierzamy przekazywać Danych osobowych do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, w rozumieniu Przepisów ODO.

7. Czas przetwarzania Danych osobowych

7.1. Będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu na jaki zostały zebrane i w oparciu o konkretną podstawę prawną. To oznacza, że:

7.1.1. Twoje Dane osobowe jakie zgromadziłeś w swoim Profilu dostępnym w Serwisie będziemy przetwarzać przez okres obowiązywania Umowy, a także, po jej rozwiązaniu przez okres i w zakresie niezbędnym do dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy, jednak nie dłużej niż 6 lat od dnia wygaśnięcia Umowy;

7.1.2. Twoje Dane osobowe do których podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody, pod warunkiem, że równocześnie nie będzie istniała inna podstawa przetwarzania Twoich danych.

7.2. W razie odpadnięcia celu lub podstawy prawnej, w szczególności po upływie okresu o którym mowa powyżej, usuniemy Twoje Dane osobowe.

8. Do czego masz prawo?

8.1. Masz prawo do uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje Dane osobowe, prawo dostępu do tych Danych oraz do uzyskania następujących informacji o:

8.1.1. celach przetwarzania;

8.1.2. kategoriach przetwarzanych Danych osobowych;8.1.3. odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, a w razie jeżeli Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, będzie uprawniony do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem;

8.1.4. w miarę możliwości, planowanym okresie przechowywania Danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu.

8.1.5. prawie do żądania od Nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

8.1.6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.1.7. jeżeli Dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

8.1.8. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania w stosunku do Ciebie.

8.2. Masz prawo do domagania się od Nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

8.3. Masz prawo do „bycia zapomnianym” tj. do żądania od Nas niezwłocznego usunięcia Twoich Danych osobowych, a My będziemy zobowiązani te Dane bez zbędnej zwłoki usunąć, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:

8.3.1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

8.3.2. cofnąłeś/ cofnęłaś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

8.3.3. wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania w związku z Twoją szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

8.3.4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

8.3.5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;

8.3.6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

8.4. Realizacja prawa do bycia zapomnianym nie ma zastosowania w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne:

8.4.1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

8.4.2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej Nam powierzonej;

8.4.3. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo to, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;

8.4.4. Do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.5. Masz prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych w następujących przypadkach:

8.5.1. kwestionujesz prawidłowość Danych osobowych – na okres pozwalający Nam sprawdzić prawidłowość tych Danych;

8.5.2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Danych osobowych, żądając ograniczenia ich wykorzystania;

8.5.3. nie potrzebujemy już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8.5.4. wniosłeś/ wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. Jeżeli, przetwarzanie danych zostało ograniczone w związku z realizacją powyższych uprawnień, takie dane osobowe możemy przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, o czym Cię poinformujemy.

8.6. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje Dane osobowe, które Nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te Dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z Naszej strony, jeżeli:

8.6.1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 2016/679 lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2016/679; oraz

8.6.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. O ile jest to możliwe technicznie, możesz żądać abyśmy przesłali takie Dane osobowe bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi.

8.7. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych, gdy:

8.7.1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 2016/ 679); lub

8.7.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/ 679), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Nie będzie nam wolno przetwarzać tych Danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.8. Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, będziesz miał prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich Danych osobowych na potrzeby marketingu takiego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku nie będzie nam już wolno przetwarzać Twoich Danych osobowych do takiego celu.

8.9. Ponadto, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie dotyczące Twoich Danych osobowych narusza rozporządzenie 2016/679.

9. Ciasteczka, wtyczki i tworzenie profilu Użytkownika

9.1. W naszym Serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkowników.

9.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9.3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

9.3.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Ty i inni Użytkownicy Serwisu korzystacie z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

9.3.2. utrzymanie Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

9.3.3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w Serwisie.

9.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9.5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

9.6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów w ramach działań analitycznych. W tym zakresie Nasz Serwis korzysta z Google Analytics.

9.8. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

9.9. Profilowanie, którego możemy dokonywać nie prowadzi do podejmowania przez Nas decyzji ze skutkiem prawnym dla Ciebie.

9.10. W celu zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics możesz zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce, który dostępny jest pod tym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl.

9.11. Nasz Serwis na swojej stronie internetowej stosuje linki do swoich kont w portalu społecznościowym LinkedIn. Zasady przetwarzania danych osobowych przez ten portal znajduje się na następującej stronie internetowej: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy