Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym na usługi utrzymania systemu

Dotacje UE

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym o nazwie: 15/12/2017 – usługi utrzymaniowe Platformy Motivizer – Zapytanie o ofertę RFP
Numer Postępowania: MOT 15/121/2017

Przedmiot zakupu: Motivizer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hanki Czaki 2/18, 01-588 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000493006, NIP 521-366-42-06; REGON 147053465 – zaprasza do złożenia oferty na: Usługi utrzymaniowe platformy kafeteryjnej Motivizer (Zapytanie o ofertę RFP)

Szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania RFI oraz sposobu złożenia odpowiedzi opisane są poniżej:

 • Data rozpoczęcia: 2017.12.15 15:00
 • Data zakończenia: 2017.12.29 17:00

Kontakt z osobą prowadzącą Postępowanie: Michał Majecki jest możliwy poprzez mail: biuro@motivizer.pl lub telefonicznie: +48 515 113 130

1. Szczegółowy opis zamówienia

Przedmiotem zapytania są usługi wsparcia technicznego Platformy Kafeteryjnej w okresie styczeń – grudzień 2018r.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obszarów zostaną przedstawione po podpisaniu umowy NDA (Zachowanie Poufności Informacji).

2. Informacje w odpowiedzi na niniejsze zapytanie powinny zawierać:

 • Propozycja warunków SLA
 • Proponowane procedury i dokumenty procesowe
 • Imienny wykaz członów zespołu projektowego wraz życiorysami
 • Referencje w podobnych projektach (system kafeteryjny)
 • Wycena realizacji prac w kwotach netto oraz harmonogram płatności

3. W postępowaniu mają prawo wziąć udział wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, w szczególności w okresie ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej jeden projekt budowy, wdrożenia oraz utrzymania systemu kafeteryjnego, w technologii JEE,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

4. Przesłanki do odrzucenia oferty
Oferta może zostać odrzucona w przypadku, gdy spełniona zostanie przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

 • będzie przedstawiać rażąco niską cenę,
 • jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania,
 • zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
 • zostanie złożona po terminie składania ofert,
 • będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
a. Cena – 50% Liczba punktów za kryterium = (najniższa cena spośród wszystkich ofert / cena Wykonawcy) * 100 pkt.
b. Kompetencje związane z technologią JEE – 25%:

 • 100 pkt. za doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu projektów wdrożenia systemów w technologii JEE
 • 50 pkt. za doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów wdrożenia systemów w technologii JEE
 • 0 pkt. za doświadczenie w realizacji dwóch i mniej projektów wdrożenia systemów w technologii JEE

c. Kompetencje projektowe – 25%:

 • 100 pkt za dedykowanie do realizacji kierownika projektu posiadającego certyfikat Prince 2 Practitioner lub równoważny,
 • 50 punktów za dedykowanie do realizacji kierownika projektu posiadającego certyfikat Prince 2 Fundation lub równoważny,
 • 0 punktów w innym przypadku;

6. Termin oraz forma złożenia oferty

 • Termin złożenia oferty to 2017.12.29, godz. 17:00
 • Forma złożenia oferty: listownie lub elektronicznie, na adres: biuro@motivizer.pl
Zobacz ofertę na stronie głównej