Planowanie i raportowanie zrównoważonego rozwoju. Konferencja o ESG.

Konferencja ESG

 Już od 2024 roku wszystkie duże spółki i duże grupy kapitałowe oraz spółki publiczne będą miały obowiązek raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESG). W związku z tym Instytut ESG zorganizował debatę pt. „ESG – czyli jak planować i raportować zrównoważony rozwój” w którym wziął udział CFO Motivizer Piotr Dubno. Spotkanie odbyło się w ramach Forum Rozwoju, organizowanego przez Forum Polskiej Gospodarki. 

Obowiązek raportowania działań zrównoważonego rozwoju

Debata została poprowadzona przez Damiana Kurasia, dyrektora Instytutu ESG i wiceprezesa Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Wzięli w niej udział: 

  • Maria Ibisz, senior manager w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte Central Europe
  • Agnieszka Skorupińska, adwokat, partner i lider zespołu prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
  • Piotr Dubno, członek zarządu Motivizer
  • Przemysław Śmiałkowski, doradca Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych Polska.

ESG to proces, który zapoczątkował rewolucję

Od 2024 r. duże firmy (zatrudniające powyżej 250 osób) i duże grupy kapitałowe będą musiały raportować swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju za 2023 r. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały dodatkowe 3 lata na przygotowanie się, bo obowiązek raportowania czynników niefinansowych będzie ich dotyczył od 2026 r. To oznacza, że polscy przedsiębiorcy mają niewiele czasu, aby przygotować się do tego procesu.

Dokonuje się ujednolicenie standardów raportowania rocznego. To rewolucja w zakresie transparentności 

– mówiła Maria Ibisz, senior manager Deloitte Central Europe.

Efektem tych regulacji ma być powstanie biznesu, który będzie bardziej odporny na zmiany klimatu i świadomie zarządzany, oczekiwana jest też zmiana alokacji kapitału, tak żeby banki i instytucje finansowe mogły wspierać inwestycje, które są zielone, o mniejszym ryzyku i które mają wkład w budowanie zrównoważonego rozwoju.

 

prelegenci konferencji ESG jak planować i raportować zrównoważony rozwój
Piotr Dubno, CFO Motivizer

Czym jest ESG?

To skrót od Environmental, Social and Corporate Governance, to nowy standard raportowania informacji o przedsiębiorstwach oraz wpływie ich na otoczenie.

Przemysław Śmiałkowski, doradca Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych polska mówił, że działania ESG służą m.in. poprawie efektywności pracy pracowników, kiedy widzą, że ich praca przyczynia się do poprawy otoczenia. Kiedy firma działa na jasnych przesłaniach, z którymi mogą się identyfikować interesariusze, może działać skuteczniej.

Wdrożenie raportowania ESG to od 2 do 5 lat

W Polsce około trzech tysięcy firm zostanie objętych nowymi wymogami. 

– Szacujemy, że 10 proc. z nich jest etapie przygotowania czy też wdrożenia raportowania ESG. Realne wdrożenie procesów, nie tylko raportowania, ale też strategii, to okres od dwóch do pięciu lat 

tłumaczyła Ibisz.

Prelegenci zgodzili się, że proces, który jest określany jako rewolucja, to nie jest przykry obowiązek czy konieczność poniesienia niepotrzebnych kosztów.

Piotr Dubno zwrócił też uwagę, że na końcu tego procesu są inwestorzy, akcjonariusze i inni interesariusze, którzy muszą zrozumieć, co ta zmiana będzie oznaczała. 

– Oni wiedzą już, że to nie tylko koszt, ale też to, że musimy być bardziej oszczędni, świadomi i otwarci na wyzwania, które niosą ze sobą nie tylko zmiany klimatyczne, ale też zmiany modeli biznesowych 

mówił Dubno i dodał, że osią raportowania jest zawsze pion finansów, w którym najczęściej pracują osoby odpowiedzialne za informacje dla
inwestorów.

Ten proces zmian nie może być prowadzony na zasadzie, że firmy pozbierają swobodnie wybrane, nieporównywalne pomiędzy okresami dane, dołożą kolorowe grafiki i podsumują to optymistycznym komentarzem. – Ta zmiana jest na stałe, więc musi być kompatybilna z innymi częściami raportowania uważanymi za bardziej tradycyjne – tłumaczy Dubno i za przykład podaje zmiany w przepisach o rachunkowości polegające na ujednoliceniu, porównywalności i sposobie prezentacji.

W biznesie to liczby opowiadają historię

W trakcie debaty Piotr zwrócił uwagę, że zmiany, które czekają polskich przedsiębiorców, to światowy trend od którego nie ma odwrotu. Dowodzi tego zachowanie światowych funduszy inwestycyjnych. Firmy, w których fundusze te mają istotne udziały, muszą przygotować tzw. strategiczne spojrzenie, czyli to, co dla konkretnego biznesu oznaczają np. zmiany klimatu i jak to będziemy raportować z punktu widzenia efektywności i procesu alokacji kapitału.

Wzrost wartości aktywów zarządzanych przez te fundusze, który się dokonał w ostatnich pięciu latach wyniósł prawie 550 proc., z 16 do 87 trylionów dolarów. W skali światowej gospodarki oznacza to, że to nie są zmiany wyspowe, tylko trend. Liczby są po to, aby opowiedzieć historie, ale ta historia musi być spójna z całą resztą tego, co opowiadamy rynkowi, gdy mówimy w jaki sposób będziemy konkurencyjni, w jaki sposób będziemy lepsi czy w jaki sposób będziemy zarabiać. I właśnie to jak głęboko zmiany klimatyczne będą związane z naszą strategią musi być spójne ze wszystkimi innymi informacjami przekazywanymi rynkowi. – mówił podczas debaty nasz #CFO.

Unia Europejska mocno wspiera zrównoważone i odpowiedzialne działania przedsiębiorstw. Pod koniec lutego 2022 r. Komisja Europejska wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju (Directive on corporate sustainability due diligence). Zdaniem ekspertów to dopiero pierwsze etapy w zakresie „zielonej transformacji” i co za tym idzie pierwsze zestawy obowiązków dla firm.

„Nie ma innej drogi dla biznesów, które chcą się rozwijać i rosnąć w siłę”

Jak powinien wyglądać dobry raport ESG

Jednym z ważniejszych pytań, które padło podczas debaty, było: jak powinien wyglądać dobry raport ESG.

– Raport z jednej strony musi zawierać konkretne wskaźniki liczbowe, być dokładny, kompletny i adresować potrzeby inwestorów. Z drugiej strony raport musi też pokazać w jaki sposób firma tworzy wartość, jaka jest kultura organizacji, jakie praktyki i działania są podejmowane. Raporty muszą przede wszystkim pokazywać prawdziwe oblicze organizacji i nie warto pudrować w nich rzeczywistości. – powiedziała Maria Ibisz z Deloitte.

Eksperci zgodzili się też, że dzięki raportowaniu, ale też taksonomii, rozumianej jako zespół przepisów na poziomie europejskim, inwestorom łatwiej będzie podejmować decyzje finansowe, określać ryzyko i warunki. Zdaniem ekspertów, jeśli oprzemy się o wyniki badań wśród firm, które raportują w sposób zintegrowany, to 85 proc. z nich wskazuje, że dzięki raportowaniu ulepszono procesy decyzyjne i strategiczne planowanie na przyszłość


Więcej o konferencji „ESG – czyli jak planować i raportować zrównoważony rozwój” można przeczytać w artykule Gazety Prawnej

https://biznesiklimat.gazetaprawna.pl/energetyka-i-przemysl/8384653,ESG-czyli-jak-planowac-i-raportowac-zrownowazony-rozwoj.html

Zobacz ofertę na stronie głównej