Przepływ nowego złota: Jak EU-US Data Privacy wpływa na HR i globalną ekonomię cyfrową.


Transfer danych w dzisiejszych czasach stanowi krwioobieg globalnej ekonomii cyfrowej. W świecie, gdzie informacje stają się równie cenne jak niegdyś ropa naftowa, zdolność do ich swobodnego przepływu między krajami jest niezbędna dla funkcjonowania wielu sektorów, od branży technologicznej po finansową.

Jednak współczesny świat technologii cyfrowych stoi przed dylematem: jak zapewnić ten swobodny przepływ danych pomiędzy krajami, jednocześnie chroniąc prywatność obywateli? Ta trudna równowaga stanowi kluczowy punkt sporu w relacjach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, a wydarzenia ostatnich lat pokazują, jak skomplikowane stało się to zadanie.

10 lipca 2023 roku, po trzech latach od wyroku TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) Schrems II, który unieważnił poprzednią decyzję o „Tarczy Prywatności”, Komisja Europejska ogłosiła trzecią decyzję w ramach EU-US Data Privacy Framework. Ta decyzja ma na celu ułatwienie, pod pewnymi określonymi warunkami, transfer danych do konkretnych podmiotów publicznych i prywatnych w USA, które przystąpiły do programu certyfikacji w oparciu o zobowiązanie się do przestrzegania norm ochrony danych przygotowanych przez amerykański Departament Handlu.

Jednak ważne jest zrozumienie, że ta decyzja dotyczy jedynie tych organizacji w USA, które przystąpiły do programu EU-US Data Privacy Framework. Certyfikacja te wymaga m.in. publicznego zadeklarowania zasad ochrony danych, właściwego wdrożenia polityk ich ochrony oraz corocznej weryfikacji.

Mimo optymistycznych kroków Komisji Europejskiej, istnieją obawy, że historia może się powtórzyć. Organizacja NOYB (Europejskie Centrum Praw Cyfrowych) już wskazała, że nowa decyzja przypomina poprzednie podejścia, takie jak „Tarcza Prywatności”, i sugeruje, że może ona zostać podważona w ciągu najbliższych dwóch lat. Czy tak się stanie?

Pamiętając o dwóch poprzednich decyzjach – „Bezpiecznej Przystani” z 2000 roku oraz „Tarczy Prywatności” z 2016 roku, które zostały unieważnione przez TSUE – środowisko biznesowe stoi przed niepewnością. Inne mechanizmy transferowe, takie jak Standardowe Klauzule Umowne (SCC) czy Wiążące Reguły Korporacyjne (BCR), pozostają ważne i wciąż są kluczowymi narzędziami w transferach danych do innych krajów, takich jak Chiny, Australia, Brazylia czy Ukraina.

W świetle tych wydarzeń, pewność prawną dotyczącą możliwości przesyłania danych między UE a USA uzyskamy dopiero po kolejnym wyroku TSUE. Dlatego też przedsiębiorstwa powinny być ostrożne i nie rezygnować z wcześniej wdrożonych mechanizmów transferowych.

Historyczne tło i ostatnie zmiany

10 lipca 2023 przyniósł swoisty przełom w stosunkach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w zakresie transferu danych. Jasne jest, że transfer danych między nimi stał się kluczowym elementem współczesnego biznesu, szczególnie w erze digitalizacji. Współpraca między UE a USA jest jednym z najważniejszych korytarzy wymiany danych na świecie, dlatego każda zmiana w regulacjach tej współpracy ma ogromne konsekwencje dla firm działających globalnie i nie tylko.

Przez lata UE i USA pracowały nad ustanowieniem regulacji, które pozwoliłyby na bezpieczny transfer danych osobowych między tymi regionami, jednocześnie chroniąc prywatność obywateli m.in.:

 • Porozumienie „Safe Harbor” czyli jeden z pierwszych mechanizmów, umożliwiał transfer danych, ale zostało unieważniony z powodu niewystarczających gwarancji bezpieczeństwa dla obywateli UE.
 • Tarcza Prywatności UE-USA: wprowadzona po unieważnieniu Safe Harbor, miała na celu wzmocnienie ochrony danych. Mimo to, jej skuteczność była kwestionowana aż do jej unieważnienia w 2020 roku.

Dokładnie 16 lipca 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok w sprawie Schrems II, który stwierdził nieważność Tarczy Prywatności UE-USA. Decyzja ta była odpowiedzią na obawy dotyczące interwencji rządów USA w dane obywateli UE. Z kolei standardowe klauzule umowne, często stosowane jako alternatywa dla Tarczy Prywatności, zostały uznane za ważne, ale z zastrzeżeniem konieczności dokładniejszej analizy zabezpieczeń.

Dla firm, które regularnie transferują dane między UE a USA, wyrok Schrems II oznaczał konieczność przemyślenia swoich praktyk i zapewnienia zgodności z nowymi wytycznymi. To stworzyło nie tylko wyzwania w zakresie przestrzegania przepisów, ale także szanse na zwiększenie zaufania klientów poprzez lepszą ochronę ich danych. Jednak co mogą przynieść aktualna zmiana?

Analiza korzyści, wyzwań i zagrożeń.

Rozważając zmiany w regulacjach dotyczących transferu danych między UE a USA, kluczowe jest zrozumienie zarówno korzyści, jakie mogą przynieść firmie i klientom, jak i potencjalnych wyzwań czy nawet zagrożeń. 

Korzyści:

 • Gospodarcze Perspektywy: Zgodnie z przedstawicielami Stowarzyszenia Przemysłu Komputerowego i Komunikacyjnego, wartość handlu związanego z transatlantyckim przepływem danych wynosi aż 5,5 bln euro rocznie. Umożliwienie takiego transferu bez przeszkód przynosi ogromne korzyści gospodarcze obu stronom.
 • Zacieśnienie Współpracy: Decyzja została podjęta w kontekście zacieśniania więzi między UE a USA, zwłaszcza w obliczu globalnych zagrożeń, takich jak agresja Rosji na Ukrainę. Współpraca w zakresie wymiany danych może zwiększyć zaufanie i jedność w innych dziedzinach polityki.
 • Większa ochrona danych: Jedną z głównych cech aktualnych zmian jest wzmocnienie ochrony prywatności obywateli UE. Dzięki temu firmy mogą być pewne, że ich praktyki są zgodne z najwyższymi standardami, budując zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych.
 • Standardy jako globalny wzorzec: Choć zmiany dotyczą głównie UE i USA, mogą one służyć jako wzorzec dla innych krajów, podnosząc ogólne standardy ochrony danych na świecie.

Wyzwania:

 • Zróżnicowane Ramy Prawne: Pomimo porozumienia, wiele kwestii pozostaje niewyjaśnionych, a szczegóły umowy nie zostały udostępnione publicznie. Wskazuje to na skomplikowane i zróżnicowane ramy prawne, które obie strony muszą uwzględnić.
 • Balansowanie Pomiędzy Bezpieczeństwem a Prywatnością: Nowe ramy współpracy zakładają powstanie specjalnego sądu w USA – Data Protection Review Court. Będzie on odpowiedzialny za wyważenie kwestii ochrony danych w kontekście amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego.
 • Koszty dostosowania: Przystosowanie się do nowych regulacji może być kosztowne, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Może to obejmować koszty prawne, technologiczne oraz szkoleniowe.
 • Zwiększona kompleksowość: Firmy muszą nie tylko zaktualizować swoje procedury, ale także dokładnie monitorować i raportować swoje działania, co może być czasochłonne i skomplikowane.
 • Decyzje dotyczące dostawców: Narzędzia takie jak Livechat czy chmury zlokalizowane w USA mogą wymagać dodatkowej oceny w świetle nowych regulacji. Wybór dostawców i strategii ochrony danych stanie się jeszcze bardziej kluczowy.
 • Szkolenia dla personelu: Wprowadzenie nowych standardów może wymagać dodatkowego szkolenia dla pracowników, aby zapewnić pełne zrozumienie i przestrzeganie tych standardów.

Zagrożenia:

 • Inwigilacja ze Strony USA: Krytycy, w tym znany prawnik Max Schrems, wskazują, że pomimo nowego porozumienia, brakuje gruntownych zmian w amerykańskim prawie, które by chroniły obywateli UE przed inwigilacją ze strony amerykańskich agencji wywiadowczych.
 • Niezgodność z RODO: Decyzje te wywołały kontrowersje, zwłaszcza w świetle wcześniejszych działań przeciwko firmom takim jak Meta, które zostały ukarane grzywną w wysokości 1,2 mld euro za naruszenie RODO.
 • Potencjalne Wyroki Sądowe: Z uwagi na wcześniejsze wyroki, takie jak Schrems III, jest możliwość, że nowe ramy zostaną poddane próbie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podsumowując, decyzja Unii Europejskiej z 10 lipca otwiera nowy rozdział w relacjach transatlantyckich w zakresie ochrony danych osobowych. Dzięki odpowiedniej adaptacji i innowacyjności, te zmiany mogą przynieść szereg oczywistych korzyści zwłaszcza w aspekcie gospodarczym, istnieją również liczne wyzwania i zagrożenia, które będą wymagały uwagi i zaangażowania obu stron w nadchodzących miesiącach i latach. Kluczem będzie zdolność do szybkiego reagowania i dostosowywania się do nowego środowiska regulacyjnego.

Zabezpieczanie się przed potencjalnymi zagrożeniami

Transfery danych między UE a USA zawsze były punktem zapalnym w kwestii bezpieczeństwa danych, zwłaszcza w świetle różnych podejść obu stron do prywatności. Dla firm takich jak Motivizer, które operują w obszarze HR i zarządzają wrażliwymi danymi pracowniczymi, kluczowe jest zrozumienie tych zagrożeń i wdrożenie odpowiednich środków ochrony.

Ustalanie i ocena dostawców:

 • Wybór dostawców z UE: Jeśli to możliwe, warto rozważyć przeniesienie usług chmurowych i innych narzędzi do dostawców zlokalizowanych w UE. Dzięki temu można uniknąć pewnych skomplikowanych kwestii związanych z transferem danych za ocean.
 • Due diligence: Przy wyborze dostawców z USA ważne jest przeprowadzenie dogłębnej oceny (due diligence) ich praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Obejmuje to również sprawdzenie, czy dostawca przestrzega nowych regulacji dotyczących transferu danych.

Techniczne środki zabezpieczające:

 • Szyfrowanie danych w miejscu ich przechowywania oraz podczas transmisji jest kluczowym środkiem ochrony. Pomaga to chronić dane przed nieuprawnionym dostępem, nawet jeśli zostaną przechwycone.
 • Backup i odzyskiwanie danych: Regularne tworzenie kopii zapasowych i testowanie procedur odzyskiwania danych pomaga zabezpieczyć się przed utratą danych z powodu awarii lub ataku.

Środki organizacyjne:

 • Szkolenia dla pracowników: Regularne szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i prywatności są kluczowe. Pracownicy muszą być świadomi najnowszych zagrożeń i najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych.
 • Zaktualizowane polityki: Aktualizacja wewnętrznych polityk i procedur, aby odzwierciedlić nowe wymagania i praktyki, jest niezbędna. Wprowadzenie jasnych wytycznych dotyczących przechowywania, przetwarzania i transferu danych pomoże pracownikom działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ciągłe monitorowanie:

 • Wykorzystanie narzędzi SIEM i XDR: Te narzędzia umożliwiają ciągłe monitorowanie i analizę aktywności w sieci, co pozwala na szybkie wykrywanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia.
 • Certyfikaty ISO: Posiadanie certyfikatów ISO 27001 i ISO 27018 jest dowodem na to, że firma stosuje się do międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Dla Motivizer dostosowanie się do zmieniającego się krajobrazu regulacyjnego jest wyzwaniem, ale jednocześnie stanowi okazję do wzmocnienia swojego zaangażowania w ochronę danych klientów. Wprowadzenie odpowiednich środków ochrony nie tylko minimalizuje ryzyko związane z transferem danych, ale także buduje zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych.

Co najnowsze zmiany oznaczają dla klientów Motivizer?

Dla naszych klientów, zwłaszcza tych, którzy podlegają pod regulacje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), najnowsze zmiany w zakresie transferu danych między UE a USA otwierają drzwi do szerszej gamy narzędzi technologicznych. Wielu z nich korzystało z narzędzi komercyjnych, których ruch sieciowy był kierowany poza Europejski Obszar Gospodarczy, głównie do Stanów Zjednoczonych. Dzięki aktualnym regulacjom, Motivizer może zaoferować swoim klientom:

 • Rozwiązania Chat: Narzędzia komunikacyjne, które umożliwiają błyskawiczne połączenie z klientami i pracownikami w czasie rzeczywistym oraz usprawnienie platformy kafeteryjnej.
 • CDN (Content Delivery Network): Sieć serwerów, które efektywnie dostarczają treści internetowe użytkownikom, minimalizując opóźnienia poprzez przechowywanie kopii treści w różnych lokalizacjach geograficznych.
 • Rozwiązania do zarządzania treścią: Narzędzia do tworzenia, publikowania i zarządzania treściami w witrynach internetowych.
 • Narzędzia analityczne: Aplikacje do monitorowania i analizy ruchu na stronie, które pomagają w lepszym zrozumieniu zachowań użytkowników.
 • Integracje z mediami społecznościowymi: Narzędzia, które umożliwiają łatwe połączenie np. platformy benefitowej z platformami społecznościowymi, ułatwiając komunikację i promocję.

Dzięki temu klienci Motivizer mają dostęp do szerszej gamy narzędzi, które mogą wesprzeć ich działalność, jednocześnie zachowując pełne zgodność z przepisami.

Zaangażowanie firmy Motivizer w ochronę danych

Dzisiejsze czasy charakteryzują się dynamicznym rozwojem technologii i cyfryzacji, co sprawia, że dane stają się jednym z najcenniejszych zasobów dla przedsiębiorstw. Zdajemy sobie z tego sprawę i aktywnie inwestujemy w zabezpieczenia danych naszych klientów.

Najnowsze narzędzia w ochronie danych:

 • SIEM (Security Information and Event Management): Dzięki tej technologii możemy monitorować i analizować aktywność w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie wykrywanie i reagowanie na wszelkie nieprawidłowości.
 • XDR (Extended Detection and Response): Jest to kolejne narzędzie, które pozwala nam na rozszerzenie zdolności wykrywania zagrożeń poza tradycyjne systemy i sieci, zapewniając pełniejszy obraz działalności w organizacji.

Certyfikacja i przestrzeganie standardów:

 • ISO 27001: Posiadanie tego certyfikatu świadczy o tym, że kluczowe jest dla nas przestrzeganie międzynarodowych standardów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. 
 • ISO 27018: Jest to standard dedykowany dla chmur obliczeniowych w zakresie ochrony danych osobowych, co potwierdza, że dane przechowywane i przetwarzane przez Motivizer są chronione zgodnie z najlepszymi praktykami.

Stałe szkolenia i rozwijanie kompetencji pracowników:

Zrozumienie, jak chronić dane i być na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami, jest kluczowe. Dlatego regularnie szkolimy swój zespół w zakresie najlepszych praktyk bezpieczeństwa, zapewniając, że są one zawsze przygotowane na wyzwania związane z ochroną danych.

Proaktywne podejście do zmieniających się regulacji:

W Motivizer nie czekamy na to, aż regulacje zostaną narzucone. Firma aktywnie monitoruje zmieniający się krajobraz prawny i dostosowuje się do niego, zapewniając klientom spokój ducha w zakresie zgodności.

Przez lata zaangażowanie naszej firmy w ochronę danych stało się jednym z głównych atutów. Dzięki podejściu skupionemu na klientach oraz inwestycjach w najnowsze technologie, budujemy zaufanie w branży i wśród klientów, potwierdzając swoją pozycję jako lidera w dziedzinie digitalizacji i automatyzacji HR.

Zakończenie

Transfer danych między USA i UE od dawna stanowi ważny punkt dla wielu firm działających w obszarze technologii i cyfryzacji. Ostatnie zmiany w regulacjach i ich wpływ na przedsiębiorstwa podkreślają konieczność dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się krajobrazu prawnego. 

W Motivizer nie tylko dostosowujemy się do tych zmian, ale również aktywnie angażujemy w ochronę danych swoich klientów, co potwierdzają jej liczne inwestycje w najnowsze technologie oraz certyfikaty ISO. W świecie, w którym dane stają się coraz cenniejsze, takie zaangażowanie i proaktywność stają się kluczem do sukcesu.

Ważne jest, aby firmy z branży HR kontynuowały swoje działania w zakresie ochrony danych i były świadome potencjalnych zagrożeń, ale także możliwości, jakie niesie ze sobą globalny transfer danych. W końcu w dzisiejszym cyfrowym świecie zaufanie i bezpieczeństwo są nierozerwalnie ze sobą związane, a firmy, które zdają sobie z tego sprawę i działają zgodnie z tym przekonaniem, będą prosperować. Na koniec interesujący cytat Marca Goodman’a: „Dane to nowe złoto, ale tak jak złoto, muszą być odpowiednio wydobywane, rafinowane i chronione.”

Zobacz ofertę na stronie głównej